Informace o zpracování osobních údajů

Ke zpracování Vašich osobních údajů přistupujeme s náležitou péčí, a proto si dovolíme požádat Vás o seznámení se s níže uvedenými informacemi, ve kterých Vám vysvětlíme základní zásady při nakládání s Vašimi osobními údaji.
Níže naleznete informace o tom, za jakými účely správce zpracovává Vaše osobní údaje, jaké typy a kategorie osobních údajů jsou zpracovány, na jakém právní základu a dále jaká Vám náleží práva ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů a jakým způsobem je můžete uplatnit.
 1. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost HEROLAND s.r.o.,
  Kontaktní údaje správce:
  HEROLAND, s.r.o., IČO: 058 82 125,
  Adresa pro doručování: Březová 3, 286 01 Úmonín
  Zastoupena prokuristkou: Nikol Koten Heroldovou
  Telefon: +420 603 575 010
  e-mail: info@heroland.cz
  ID datové schránky: adbf375
  Obchodní společnost HEROLAND, s.r.o., IČO: 058 82 125, se sídlem: Březová 3, 286 01 Úmonín zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 272370 (dále jen „správce“ nebo „spol. HEROLAND“) chrání veškeré zpracované osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“ nebo také „GDPR“) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
 2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme
  2. Správce zpracovává zejm. následující osobní údaje:
   Kategorie osobních údajů:
   1. Adresní a identifikační údaje
    1. Identifikační údaje, kterými se rozumí zejm.: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, číslo pasu nebo jiného dokladu totožnosti, pohlaví, další údaje zejm. bydliště, město, PSČ a výše uvedené informace o osobách, ke kterým vykonáváte rodičovskou odpovědnost a nebo nad nimi vykonáváte dohled atp.
    2. Kontaktní údaje, kterými se rozumí zejm.: adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail, fakturační údaje, bankovní spojení.
    3. Popisné údaje, kterými se rozumí zejm.: chování zákazníků v souvislosti s elektronickým přístupem do internetového obchodu a údaje o odebíraných službách/zboží (druh objem, specifikace a cena zboží) návštěvníka/zákazníka, pokusy o zneužití našich služeb, platební morálka atp.
    4. Popisné údaje, kterými se rozumí zejm.: chování zákazníků v souvislosti s elektronickým přístupem do internetového obchodu a údaje o odebíraných službách/zboží (druh objem, specifikace a cena zboží) návštěvníka/zákazníka, pokusy o zneužití našich služeb, platební morálka atp.
    5. Údaje o zdravotním stavu, zejm: jméno a příjmení, datum a čas škodové události (např. nehoda), místo, kde k události došlo, popis škodové události, lékařský posudek
   2. Osobní údaje, které nebyly získány od subjektů údajů:
    1. obrazové podoby fyzických osob zaznamenané kamerovým systémem v souvislosti s bezpečností vstupu a pohybu v Provozovnách správce
    2. obrazové podoby fyzických osob zaznamenané do podoby fotografického materiálu a/nebo audiovizuálního záznamu pro marketingové, umělecké, zpravodajské či reportážní účely apod.
     V případě, že navštívíte naše webové stránky www.heroland.cz, ukládáme určité údaje o prohlížeči a operačním systému, který používáte, datum a čas návštěvy, stavu přístupu, používání funkcí webové stránky, webovou stránku, u níž jste na naši webovou stránku přišli, a webovou stránku, na kterou přejdete z našich webových stránek. Naše webové stránky používají i cookies.
     Pokud navštívíte naši Provozovnu nacházející se na adresách: Březová 3, Úmonín, Úmonín 286 01 (dále jen „Provozovna“, budou zpracovány Vaše osobní údaje získané z provozování vnitřních a vnějších kamerových monitorovacích systémů za účelem prevence, objasňování případné protiprávní činnosti a zajištění bezpečnosti Provozoven.
     Osobní údaje dále zpracováváme pouze tehdy, pokud nám tyto údaje sdělíte, např. jako součást jakékoli registrace, při uzavření smlouvy o koupi vstupenek do provozovny, koupi zboží, vyplnění kontaktního formuláře, průzkumu atp. Souhlas udělujete rovněž při dokončení objednávky zboží v internetovém obchodu správce, při zakoupení vstupenky do Provozovny.
  3. Účely zpracování osobních údajů a oprávněnost jejich zpracování
  4. Účelem zpracování osobních údajů správcem je:
   1. Plnění smlouvy
   2. Primárním účelem zpracování osobních údajů je realizace smluvních vztahů se zákazníkem, jakožto subjektem údajů při poskytování služeb a produktů, tj. jednání o uzavření smlouvy nebo o její změně, oboustranném plnění práv a povinností ze smlouvy. Neposkytnete-li své osobní údaje, předmětná smlouva související s prodejem vstupenek a/nebo kupní smlouvy, nebude moci být uzavřena. Správce dále zpracovává Vaše osobní údaje pro účely oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, a to a) pro vyhodnocování chování zákazníka při využívání služeb správce v souvislosti s elektronickým přístupem k internetovému obchodu a zlepšování služeb v rámci personifikace webových stránek (IP adresa a z ní odvozená poloha, využívání cookies a dalších technologií) k vedení vnitřních statistik a přehledů, b) vyhodnocování platební morálky zákazníka pro účely prevence vzniku pohledávek a pro rozhodování o podmínkách uzavírání dalších smluv se zákazníkem, jakož i za účelem evidence dlužníků, c) pro uplatnění právních nároků správce. Proti těmto zpracováním máte právo vznést námitku ve smyslu čl. 21 GDPR.
   3. Přímý marketing:
   4. Emailová obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili při registraci / přihlášení / vyplnění kontaktního údaje/ potvrzení objednávky atp.. V případě, že si nepřejete získávat naše obchodní sdělení, napište nám na email info@heroland.cz.
   5. Zlepšování našich služeb:
   6. Naším záměrem je, abyste po každé návštěvě naší provozovny či webových stránek byli vždy spokojení a obohacení. Za tímto účelem vedeme záznamy o poskytnutých službách svým zákazníků, používáme personifikaci webových stránek, na základě které vyhodnotíme obchodní strategii a můžeme Vám nabídnout služby určené dle Vašich požadavků. Na základě tohoto našeho oprávněného zájmu zpracováváme osobní údaje automatizovaným způsobem a pomocí cookies.
   7. Péče o zákazníky:
   8. Pokud se na nás obrátíte s jakýmkoli dotazem, stížností či návrhem, budeme se takovému podnětu věnovat s maximální péčí. Abychom Vám mohli poskytnout relevantní odpověď, bude nutné zpracovat Vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu. Za tímto účelem ukládáme pouze Vaše základní identifikační údaje.
   9. Plnění právních povinností:
   10. Správce dále zpracovává osobní údaje svých zákazníků pro účely plnění zákonných povinností související s daňovou a účetní povinností. Správce dále může zpracovávat údaje pro účely řešení případných soudních sporů, stížností, přestupků atp. Právním základem je plnění zákonných povinností a oprávněný zájem správce např. zpracování referenčních a kontrolních fotografií pro účely ochrany majetku správce.
   11. Ochrana majetku a zdraví:
   12. Naším oprávněným zájmem je poskytnout Vám bezpečné prostředí během každé návštěvy naší provozovny. Z tohoto důvodu je v provozovně provozován vnitřní a vnější kamerový monitorovací systém, který pořizuje záznamy osob pohybujících se v provozovnách, jejich pohyb a vykonávané aktivity. Provozování tohoto kamerového systému je jak z důvodu prevence, tak i z důvodu objasňování případné protiprávní činnosti. Dále kamerový systém slouží pro účely vyřizování podnětů a žádostí o přístup k dokumentaci týkající se bezpečnosti provozu jednotlivých provozoven ze strany veřejných orgánů, jež jsou k tomuto oprávněny dle příslušných právních předpisů. Na označení a umístění kamerového systému Vás vždy upozorňujeme informačními cedulkami a piktogramy (QR kódy) při vstupu do takového prostoru, který je monitorován.
   13. Oprávněný zájem:
   14. Naším oprávněným zájmem je zpracovávat Vaše údaje za účelem dokumentace a prezentace záznamů z veřejně přístupných akcí, nikoli však pro obchodní účely.
  5. Účely zpracování osobních údajů a oprávněnost jejich zpracování
  6. Osobní údaje může nebo musí správce poskytnout
   1. Státním orgánům, resp. subjektům veřejné moci v případech, kdy správci poskytnutí osobních údajů ukládají zákony – jedná se zejm. o orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení, orgány dohledu, exekutory, notáře atp.
   2. Dalším subjektům, je-li to nezbytné pro ochranu správce, např. pojišťovnám, právnímu zástupci správce, soudům, soudním exekutorům. Rozsah poskytnutí osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku.
   3. Dalším subjektům, a to s Vaším souhlasem.
  7. Doba a místo uchovávání osobních údajů:
   1. Veškeré Vaše údaje zpracováváme a ukládáme pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivou smlouvu či oprávněný zájem správce.
    Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění činností v souladu s účelem zpracování a po dobu nutnou k dosažení účelu zpracování osobních údajů nebo po dobu přímo stanovenou právními předpisy, s přihlédnutím ke smluvním či zákonným nejzazším lhůtám pro uplatnění práv za vady/škodu či z titulu záručních lhůt. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

    Pro účely plnění smlouvy jsou Vaše osobní údaje zpracovávány po celou dobu trvání takové smlouvy a po dobu trvání doby k uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či za škodu či z titulu záručních lhůt. Pro účely plnění právních povinností jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nejméně po dobu trvání takové smlouvy a po dobu která je vyžadována konkrétními právními předpisy, zpravidla na dobu nejdéle deset (10) let.
    Za účelem ochrany právních nároků a vnitřní evidence a kontroly (platební morálky apod.), se zpracovávají údaje po dobu trvání obecné promlčecí doby tři (3) roky. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného řízení jsou osobní údaje zpracovávány v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových řízení. Osobní údaje zpracovávané pro vyhodnocení chování zákazníků zpracováváme po dobu nejdéle tří (3) let.
    Osobní údaje, které jste nám poskytli s Vaším souhlasem, budou zpracovávány po dobu pěti (5) let od poskytnutí takového souhlasu nebo do odvolání takového souhlasu. Odvolání Vašeho souhlasu můžete zaslat na email: info@heroland.cz .
    Osobní údaje získané prostřednictvím Kamerového systému jsou uchovávány po dobu nezbytně nutnou nejdéle však po dobu čtrnácti (14) dnů s ohledem na sledovaný cíl (např. ke zjištění a prošetření případných krádeží a dalšího protiprávního jednání). Ve výjimečných případech (zejména při spolupráci s orgány činnými v trestním řízení) mohou být kamerové záznamy (včetně osobních údajů v nich obsažených) uchovávány po delší dobu. Vaše osobní údaje budou bezpečně vymazány, jakmile již nebudou zapotřebí pro účely, pro něž se tyto osobní údaje shromažďují.
   2. Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.
    Pravidelně kontrolujeme zabezpečení Vašich osobních údajů a průběžně toto zabezpečení zdokonalujeme. Přístup k Vašim osobním údajům je chráněn přístupovými hesly a dalšími softwarovými bezpečnostními prvky, které mají k dispozici pouze oprávněné osoby.
  8. Způsob zpracování Vašich osobních údajů
  9. Vaše osobní údaje mohou být zpracovány manuálně či automaticky, a to prostřednictvím oprávněných zaměstnanců správce. Osobní údaje jsou uchovávány v zabezpečených databázích a veškeré zpracování, jakož i předávávání osobních údajů, bude prováděno plně s ohledem na Vaše soukromí a v souladu s platnými právními předpisy.
 3. VAŠE PRÁVA
  V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů máte následující práva, mezi něž patří zejména právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo na přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu/doplnění Vašich osobních údajů, právo požadovat omezení zpracování osobních údajů a právo na výmaz Vašich osobních údajů. Dále máte právo vznést námitku, podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů, právo přenést Vaše osobní údaje a právo být informován o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů.

  Pro uplatnění jakýchkoli ze svých práv můžete kontaktovat správce níže uvedeným způsobem:
  • elektronicky na e-mailové adrese: info@heroland.cz
  • telefonicky na čísle: +420 721 403 670
  • písemně na korespondenční adresu: Březová 3, Úmonín 286 01
  Pokud budete se správcem komunikovat v elektronické formě, budou Vám informace poskytnuty v běžně používané elektronické formě (můžete však požádat o jiný způsob poskytnutí informací). O opatřeních přijatých na základě Vaší žádosti či podnětu Vás bude správce informovat do jednoho (1) měsíce od přijetí žádosti, nejpozději však do tří (3) měsíců od přijetí žádosti, byla-li lhůta v případě odůvodněné potřeby prodloužena.
  1. Právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
  2. Máte právo kdykoli odvolat Váš souhlas se zpracováním osobních údajů. Odvoláním Vašeho souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemusí vždy představovat pro správce povinnost Vaše osobní údaje zlikvidovat. Jelikož byl Váš souhlas dáván k určitým účelům, bude jeho odvolání představovat pro správce povinnost přestat osobní údaje zpracovávat pro tento určitý, Vámi dříve povolený, účel. Vaše osobní údaje tak mohou být i nadále zpracovávány za účelem, pro který jste Váš souhlas neodvolali či na základě jiných právních důvodů.
  3. Právo na přístup k Vašim osobním údajům
  4. Máte právo získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud správce osobní údaje subjektu údajů zpracovává, máte právo Vaše osobní údaje získat a dále máte právo na následující informace:
   • účel zpracování;
   • kategorie zpracovávaných osobních údajů;
   • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;
   • doba, po kterou budou Vaše osobní údaje uloženy;
   • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování;
   • o dalších Vašich právech spojených s ochranou osobních údajů;
   Správce je povinen Vám na žádost poskytnout bezplatně kopii zpracovávaných osobních údajů. Pokud budete žádat o další kopie, může po Vás správce požadovat přiměřený poplatek, který odpovídá administrativním nákladům na pořízení takovýchto kopií.
  5. Právo na opravu, resp. doplnění Vašich osobních údajů
  6. Pokud máte podezření, že správce zpracovává Vaše osobní údaje, které jsou nepřesné, máte právo na jejich opravu či doplnění. V takovém případě stačí upozornit správce a Vaše osobní údaje doplnit a uvést na pravou míru.
  7. Právo na omezení zpracování osobních údajů
  8. Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů:
   • popíráte přesnost osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit;
   • zpracování osobních údajů je protiprávní, a na místo výmazu osobních údajů žádáte o omezení jejich použití;
   • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro stanovený účel zpracování, ale Vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
   • pokud vznesete námitku proti zpracování osobních údajů; v tomto případě bude zpracování omezeno, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.
  9. Právo na výmaz Vašich osobních údajů (právo být zapomenut)
  10. Na Vaši žádost správce bez zbytečného odkladu vymaže Vaše osobní údaje, pokud je dán některý z níže uvedených důvodů:
   • Vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   • odvoláte souhlas, na jehož základě byly Vaše osobní údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;
   • vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro jejich zpracování nebo vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu;
   • Vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně;
   • Vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
   • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 GDPR.
  11. Právo vznést námitku
  12. V případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu oprávněného zájmu správce (např. přímý marketing) máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které v námitce popíšete. V případě přijetí námitky správce osobní údaje přestane zpracovávat (ponechá si je pouze uložené) a provede posouzení, zda má závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud správce dojde k závěru, že takové důvody má, bude Vás informovat a zároveň Vám sdělí další možnosti obrany a ve zpracování osobních údajů pokračuje. Pokud správce naopak dojde k závěru, že dostatečné důvody pro zpracování osobních údajů nemá, bude Vás informovat, zpracování ukončí a provede výmaz osobních údajů.
  13. Právo podat stížnost proti zpracování Vašich osobních údajů
  14. Pokud máte podezření, že jsou Vaše osobní údaje zpracovávány protiprávně, máte také právo se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to:
   • elektronicky na e-mailové adrese posta@uoou.cz;
   • prostřednictvím datové schránky ID: qkbaa2n;
   • telefonicky na čísle +420 234 665 111; nebo
   • písemně na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7,
   případně u jiného příslušného dozorového úřadu v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Pokud se však nechcete okamžitě obracet na dozorčí orgán, stačí, pokud se ozvete správci a případné nesrovnalosti ve zpracování osobních údajů k Vaší spokojenosti vyřeší.
  15. Právo přenést Vaše osobní údaje
  16. Díky právu na přenositelnost máte možnost za níže uvedených podmínek získat od správce Vámi poskytnuté osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále právo předat tyto údaje jinému správci. Zároveň máte právo požádat správce, aby Vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Podmínky pro využití práva převést Vaše osobní údaje:
   • jedná se o zpracování osobních údajů na základě Vašeho souhlasu, či z titulu smlouvy,
   • zpracování Vašich osobních se provádí automatizovaně.
 4. SDÍLENÍ DAT
  Předávání Vašich osobních údajů třetím subjektům
  Správce je oprávněn za podmínek stanovených platnými právními předpisy předat Vaše osobní údaje za účelem dalšího zpracování osobám (příjemcům), které zpracovávají osobní údaje výhradně pro účely výkonu činnosti, ke které byl takový příjemce správcem pověřen a převážně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů, a/nebo za účelem plněním zákonných či smluvních povinností správce a/nebo na základě Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného správci a/nebo na základě oprávněného zájmu správce.

  Takovými příjemci jsou zejména:
  • dodavatelé zboží, má-li být zboží správce dodáno až na základě objednávky zákazníka;
  • dodavatelé podílející se na realizaci plateb;
  • dodavatelé zajišťujících služby provozování internetového obchodu a jiné technické podpory;
  • dopravci a výdejní místa za účelem dodání zboží;
  • poskytovatelé hodnotící služby internetových obchodů;
  • veřejné orgány a subjekty veřejné správy, případně subjekty pověřené veřejnými orgány, a to v rozsahu a pro účely plynoucí z právních předpisů;
  • reklamní a sociální sítě (na základě Vašeho souhlasu), mj.:
   1. Facebook
   2. Instagram
  Příjemci jsou vázáni povinností mlčenlivosti týkající se Vašich osobních údajů, které nesmí být použity k jinému než výše uvedenému účelu a dále jsou povinni k jejich ochraně před zneužitím.
  Správce nepředává osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo jakékoliv mezinárodní organizaci.
 5. COOKIES
  Co jsou soubory cookies a k čemu slouží?
  Soubory cookies jsou malé datové soubory, které jsou ukládány do Vašeho zařízení z navštívené webové stránky. Soubory cookies jsou nezbytné pro snazší a efektivnější užívání webových stránek, umožňují si zapamatovat Vaše nastavení bezpečného procházení webu, nastavení reklam či uživatelského jazyka, abyste tyto údaje nemuseli zadávat opakovaně. Dále soubory cookies pomáhají sledovat počty návštěvníků webových stránek, zda došlo k řádnému spojení mezi Vaším zařízením a webovými stránkami, umožňují přizpůsobení obsahu webových stránek Vašim zájmům, čímž celkově napomáhají k lepší uživatelské zkušenosti s webovými stránkami.
  Soubory cookies mají význam z pohledu ochrany soukromí. Soubory cookies neumožňují zjištění Vaší totožnosti, ale slouží k uložení obecných informací o Vašem chování a preferencích na navštívených webových stránkách.
  Soubory cookies mohou být podrobeny analýze analytickými nástroji zejména Google Analytics.

  Musím dávat souhlas k užití souborů cookies?
  Většina webových prohlížečů v základním nastavení automaticky přijímá soubory cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním a užíváním souborů cookies.
  Pokud si nepřejete užívání souborů cookies, můžete jejich užití omezit nebo zablokovat přímo v nastavení svého webového prohlížeče. Používání souborů cookies, stejně jako i jejich omezení, zablokování či smazání je vázáno na použité zařízení a také na každý použitý prohlížeč samostatně.
  Pokud se rozhodnete jakkoli omezit užívání souborů cookies, nemusí být k dispozici všechny funkce našich webových stránek, popř. jednotlivé funkce webových stránek mohou být k dispozici omezeně.
 6. ÚČINNOST ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A JEJICH AKTUALIZACE
  Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zpracovány ke dni 17.10.2022, přičemž si správce vyhrazuje právo je průběžně aktualizovat s tím, že jakékoliv změny nabývají účinnosti dnem zveřejnění aktuálního znění příslušného dokumentu na internetových stránkách Společných správců.